Vertrouwenscommissie en de klachtenregeling

Kans & Kleur heeft een klachtenregeling die geldt voor alle scholen die bij Kans & Kleur zijn aangesloten en voor de hele organisatie. Kans & Kleur hecht aan een zorgvuldige klachtafhandeling. In iedere klacht ligt immers een advies besloten. Mensen kunnen met hun klacht in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht en de schooldirecteur. Zijn mensen niet tevreden met de wijze waarop de school de klacht heeft afgehandeld dan kunnen ze terecht bij het bestuur van Kans & Kleur. Voorwaarde is wel dat de directeur van de school op de hoogte is van de klacht.

Onafhankelijke vertrouwenscommissie

Omdat mensen soms een drempel ervaren een klacht zelf aan de school voor te leggen of omdat soms het gevoel krijgen dat zij onvoldoende gehoor vinden, heeft Kans & Kleur een externe vertrouwenscommissie. Deze vertrouwenscommissie staat mensen met een klacht terzijde. De mensen die zitting hebben in deze commissie zijn niet in dienst van Kans & Kleur en zijn daarmee onafhankelijk. De vertrouwenscommissie kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Kans & Kleur of één van haar scholen: ouders, medewerkers, leerlingen buurtbewoners of samenwerkingspartners. De vertrouwenscommissie kent geen termijn waarbinnen ze ingeschakeld moet worden.
De vertrouwenspersonen van Kans & Kleur zijn:
Mevrouw Truus Palmen
Zij is bereikbaar op het volgende nummer: 06 29233401
en
De heer Wilm Janssen.
Hij is bereikbaar op de volgende nummers: 024-3977937 en 06-17421434.

Klachtencommissies voor Katholiek Onderwijs

Kans & Kleur is aangesloten bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs. (GCBO) Deze Commissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school. De Commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De Commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen. Een klacht moet binnen een jaar worden ingediend bij de commissie. Het adres van deze commissie is: Stichting GCBO, Postbus 82324 2508 EH, Den Haag. Op de site www.gcbo.nl vindt u informatie over de klachtenprocedures en samenstelling van deze commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie..

Hier kunt u een pdf-document downloaden met de klachtenregeling van Samenwerkingsstichting Kans & Kleur