Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zijn de scholen van de Samenwerkingsstichting Kans & Kleur vertegenwoordigd door een ouder of een personeelslid uit de MR. Deze leden worden door de leden van de MR gekozen voor de duur van 3 jaar. De GMR kiest een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. Het e-mailadres van de GMR is gmr@kansenkleur.nl.

De taak van de GMR is het gevraagd of ongevraagd adviseren van bestuur in beleidszaken. De GMR heeft voor een aantal beleidsterreinen adviesbevoegdheid of instemmingbevoegdheid. De bevoegdheden van de GMR zijn deels overgedragen bevoegdheden van de MR, omdat het hier zaken betreft op Kans & Kleurniveau. De omschrijving van deze bevoegdheden staat in het MR- en GMR-reglement.

GMR-vergaderingen zijn openbaar. Bij een GMR-vergadering zijn daarom de MR-leden als toehoorder welkom. Toehoorders maken uiteraard geen deel uit van de GMR-vergadering en mogen dus niet meepraten in de vergadering. De enigen die mee mogen praten op een GMR-vergadering zijn adviseurs die de GMR zelf heeft uitgenodigd. Gaat de GMR over onderwerpen praten die nog niet in openbaar mogen worden, dan kan de GMR besluiten een besloten vergadering te houden.

De notulen van de GMR zijn openbaar. Ouders en personeel kunnen de notulen opvragen bij de MR of het GMR lid van de school.