Vertrouwenspersonen, klachtencommissie en functionaris gegevensbescherming

Kans & Kleur heeft een klachtenregeling die geldt voor alle scholen die bij Kans & Kleur zijn aangesloten en voor de hele organisatie. Kans & Kleur hecht aan een zorgvuldige klachtafhandeling. In iedere klacht ligt immers een advies besloten. Mensen kunnen met hun klacht in eerste instantie terecht bij de groepsleerkracht en de schooldirecteur. Zijn mensen niet tevreden met de wijze waarop de school de klacht heeft afgehandeld dan kunnen ze terecht bij het bestuur van Kans & Kleur. Voorwaarde is wel dat de directeur van de school op de hoogte is van de klacht.

Externe vertrouwenspersonen

Omdat mensen soms een drempel ervaren een klacht zelf aan de school voor te leggen of omdat zij soms het gevoel krijgen dat zij onvoldoende gehoor vinden, heeft Kans & Kleur externe vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen staan mensen met een klacht terzijde. Deze mensen zijn niet in dienst van Kans & Kleur en zijn daarmee onafhankelijk. De vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden door iedereen die een relatie heeft met Kans & Kleur of één van haar scholen: ouders, medewerkers, leerlingen, buurtbewoners of samenwerkingspartners. De vertrouwenspersonen kennen geen termijn waarbinnen ze ingeschakeld moet worden. De vertrouwenspersonen van Kans & Kleur zijn:

Mevrouw Truus Palmen
06 29233401

De heer Wilm Janssen
024 3977937
06 17421434

Klachtencommissie

Kans & Kleur is aangesloten bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Deze commissie neemt kennis van klachten over een gedraging of beslissing van iemand die betrokken is bij de desbetreffende school. De commissie onderzoekt de ingediende klacht en brengt advies uit aan het bevoegd gezag over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan in haar advies een aanbeveling doen over maatregelen die het bevoegd gezag kan nemen. Een klacht moet binnen een jaar worden ingediend bij de commissie. Het adres van deze commissie is:

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 394
3440 AJ Woerden
070-3861697
info@gcbo.nl

Op de site www.gcbo.nl vindt u informatie over de klachtenprocedures en samenstelling van deze commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.

Klachten over privacy

Mensen die een klacht hebben over hoe een school van Kans & Kleur omgegaan is met privacygevoelige gegevens van hen, kunnen dit melden bij de directie van de school of bij het bestuur.

Kans & Kleur heeft in het kader van de algemene verordening gegevensbescherming een externe functionaris gegevensbescherming. Hiervoor heeft Kans & Kleur een overeenkomst gesloten met de Lumengroup. Een ieder die betrokken is bij Kans & Kleur mag voor vragen, opmerkingen of klachten over privacy ook rechtstreeks in contact treden met de functionaris gegevensbescherming via het contactformulier. De privacyverklaring voor werknemers kunt u downloaden via onderstaande button.