Onderwijszorgcentrum Kans & Kleur

Onderwijszorgcentrum Kans & Kleur

Het onderwijszorgcentrum Kans & Kleur ondersteunt de basisscholen vooral bij de extra ondersteuning . Sinds 1 augustus 2014 is onderwijszorgcentrum de kern van ondersteuningsplatform Wijchen van Stromenland. In dit platform kunnen alle regionale voorzieningen voor passend onderwijs hun expertise inbrengen ten behoeve van de ondersteuning van kwetsbare leerlingen in Wijchen.

Het onderwijszorgcentrum biedt de volgende extra ondersteuning:

 • Flexibele Ondersteuningsarrangementen onder regie van de basisschool door schoolondersteuners;
 • Arrangement voor neveninstromers/nieuwkomers;
 • Trainingen sociale vaardigheden;
 • Plusklas voor meer- en hoogbegaafde leerlingen voor scholen van Kans & Kleur;
 • Observatieplaatsen op SBO de Bolster;
 • Arrangement voor zeer moeilijk lerenden op SBO De Bolster in samenwerking met het speciaal onderwijs;
 • De Komeet: Opvang en onderwijs met passende ondersteuning dichtbij huis voor kinderen tussen de 0 en 8 jaar door samenwerking van kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs;
 • Samenwerking onderwijs en jeugdzorg waaronder het drieluik van interne begeleiding, schoolmaatschappelijk werk en jeugdgezondheidsdienst op alle scholen. Er is hulp voor zorgleerlingen en zorggezinnen en toeleiding naar algemeen maatschappelijk werk of andere hulp;
 • Netwerk voor intern begeleiders
 • Samenwerking primair onderwijs en voortgezet onderwijs (PO-VO) voor een ononderbroken ontwikkelingslijn;
 • Georganiseerd overleg met de peuterspeelzalen en kinderopvang gericht op de doorgaande lijn;
 • Groot (multidisciplinair) overleg inclusief commissie van toelaatbaarheid;
 • Gespecialiseerde buitenschoolse opvang;

Voor ieder schooljaar stelt de directeur van het onderwijszorgcentrum een ondersteuningsagenda op waarin de activiteiten en de vaste arrangementen van het onderwijszorgcentrum opgenomen zijn. Aan het eind van het schooljaar evalueert de directeur deze agenda. In het evaluatierapport doet hij verslag van de deelname aan de arrangementen.

Onderwijszorgcentrum Kans & Kleur
Homberg 2994
6601 XR Wijchen
tel. 024-6454241
e-mail: info@ozc-kansenkleur.nl

Directeur onderwijszorgcentrum:
De heer René Smits
e-mail:  r.smits@stromenland.nl

Coördinatie:
Eline Polman
e-mail: coordinatie@ozc-kansenkleur.nl

Website